อุตสาหกรรมแฟชั่น พลิกโฉมจาก 'สินค้า' เป็น 'บริการ' รับมือลอยัลตี้ลด . ธรรมชาติของอุตสาหกรรมแฟชั่นกำลังเปลี่ยนจาก 'สินค้า' เป็น 'บริการ' คำกล่าวนี้ เป็นการคาดการณ์จาก สถาบันแฟชั่นซัมซุง (The Samsung Fashion Institute) ถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมแฟชั่นนับจากนี้ ที่จะพลิกโฉมสู่บทบาทใหม่ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว . ทั้งนี้ สถาบันแฟชั่นซัมซุง พบว่า ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน มีแบรนด์ลอยัลตี้ หรือความจงรักภักดีต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งลดลง จากความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่ มองหาสินค้าที่ตรงกับความเชื่อและค่านิยมในขณะนั้น มากกว่าการเลือกซื้อแบรนด์ที่เคยซื้อในอดีต . แนวโน้มที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น ต้องเร่งปรับตัว ซึ่งหนึ่งในแนวทางการปรับธุรกิจคือ การเปลี่ยนภาพเดิมที่เป็นสินค้าแฟชั่น สู่ภาคบริการซึ่งหมายความว่า แบรนด์แฟชั่นต้องสามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ และค่านิยมของลูกค้าได้ โดยไม่ได้มองว่าเป็นเพียงสินค้าเท่านั้น . จากแนวโน้มทั้งหมดนี้ 'สถาบันแฟชั่นซัมซุง' แนะนำว่า กลยุทธ์สร้างแบรนด์ด้วยการเล่าเรื่องหรือบรรยาย (narrative branding) เพื่อเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภค โดยเฉพาะการให้เหตุผลกับผู้บริโภคว่า ทำไมถึงควรซื้อแบรนด์ ซึ่งจะทำให้เกิดความใกล้ชิดและเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งความรักในแบรนด์ และสร้างลอยัลตี้ได้ต่อไป